Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som kan behandle tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske .dk-domæne samt klager over beslutninger truffet af DIFO/Punktum dk (tidligere DK Hostmaster) om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår (”Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn”).

Klagenævnet for Domænenavne er nedsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven). Klagenævnet fungerer uafhængigt af DIFO/Punktum dk (tidligere DK Hostmaster) og ministeren.

Med virkning fra den 1. marts 2014 er 2005-domæneloven ophævet og erstattet af lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven). De medlemmer af klagenævnet, som var udpeget af ministeren i medfør af 2005-domæneloven, fortsatte indtil udløbet af den periode, for hvilken de er udpeget, jf. 2014-domænelovens § 47, stk. 8.

Klagenævnet for Domænenavne har i henhold til 2014-domænelovens § 29 fastsat en vedtægt for sin virksomhed og sagsbehandling samt en forretningsorden. Du kan finde alle de regler, der gælder for klagenævnets virksomhed, under menupunktet ”REGLER”.

Nævnets sagsområde

For klagenævnet kan indbringes tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske .dk-domæne. For klagenævnet kan også indbringes klager over DIFO/Punktum dks (tidligere DK Hostmaster) beslutninger om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår (”Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn”).

Klage kan indgives af enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. Klagenævnets formand afgør, hvorvidt klageren har en retlig interesse. 

Klagenævnet kan tage stilling til, om registreringen af et domænenavn skal opretholdes, slettes, suspenderes eller overføres til klageren eller en af klageren udpeget fysisk eller juridisk person. 

Klagenævnet kan endvidere stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise en beslutning truffet af DIFO/Punktum dk (tidligere DK Hostmaster) om overholdelse af forretningsbetingelser og vilkår (”Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn”). 

Klagenævnet kan ikke træffe afgørelse om betaling af erstatning, vederlag eller godtgørelse.

Nævnets sammensætning

Klagenævnet består af en formand og en næstformand, som skal være dommere, to medlemmer med teoretisk og praktisk juridisk sagkundskab samt to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. Der er desuden udpeget en suppleant for hvert af de to medlemmer med juridisk sagkundskab og for forbruger- og erhvervsrepræsentanterne. 

Ved klagenævnets behandling af sager deltager formanden eller næstformanden samt de to medlemmer med juridisk sagkundskab. Ved behandling af sager, der vedrører ikkekommerciel anvendelse af domænenavne, og sager af principiel betydning deltager endvidere repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag vedrørende ikkekommerciel anvendelse af domænenavne, og hvornår en sag er af principiel betydning.  

Nævnets medlemmer

Formand og næstformand

 • Landsdommer Kaspar Linkis (formand)
 • Landsdommer Jacob Waage (næstformand)

Medlemmer med teoretisk og praktisk sagkundskab

 • Professor, dr.jur. Jens Schovsbo (Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet)
 • Advokat, European Trademark Attorney, ph.d. Knud Wallberg

Suppleanter for medlemmer med teoretisk og praktisk sagkundskab

 • Professor, ph.d. Birgit Liin (Juridisk Institut, Aarhus Universitet)
 • Advokat Lisbet Andersen

Forbrugerrepræsentant og dennes suppleant

 • Ulla Malling, Forbrugerrådet Tænk
 • Christian Schmidt (suppleant)

Erhvervsrepræsentant og dennes suppleant

 • Mette M. Andersen, LEGO Juris A/S
 • Lotte Bendstrup, COO, team.blue Danmark (suppleant)

Sekretariatet

Sekretærer

 • Thomas Riis
 • Morten Schaumburg-Müller
 • Iben Gjessing

Sekretariatschef

 • Thomas Riis

Copyright 2016 All Rights Reserved.